27/04/2015 П Р О Т О К О Л № 18 чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

27/04/2015 П Р О Т О К О Л   № 18 чергових загальних зборів акціонерів  публічного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

П Р О Т О К О Л   № 18

чергових загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

 

м. Первомайськ                                                                                                          23  квітня  2015 р.       

Миколаївська область

 

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Завод “Фрегат” (далі – ПАТ “Завод “Фрегат” або Товариство): вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область, ПАТ  «Завод «Фрегат»,  I поверх, актовий зал.

 

Час відкриття зборів – 10 год. 00 хв.

Час закриття зборів –   11 год. 05 хв.

Реєстрація осіб, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, здійснювалась за місцем проведення зборів акціонерів 23 квітня 2015 р. з 08.00 до 09.30 год.

Всього за реєстром – 7207 акціонерів, які володіють 43 868 200 простими іменними акціями, (зведений обліковий реєстр акціонерів власників цінних паперів складений станом на 20 квітня 2015 року вих. № 87234зв від 21.04.2015р.).

Голосування з питань № 1-8 порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться бюлетенями за принципом 1 акція - 1 голос.

Для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, був затверджений наступний склад реєстраційної комісії (Протокол № 9 засідання Наглядової ради ПАТ “Завод “Фрегат” від 16.04.2015 р. - додаток № 1):

 

Голова     комісії  :    Крят Валентина Марківна

            Члени комісії:            Привалова Світлана Костянтинівна

                                    Уштан Анастасія Віталіївна

                                  Ігнатьєва  Олександра Олександрівна

                                             Холодовська Надія Миколаївна

                                                 Колесниченко  Галина Василівна

                                                 Ващук Марина Василівна

                                                 Богдан  Поліна  Дмитрівна

                                                 Кривошапка  Тетяна Вікторівна

 

Голова реєстраційної комісії Крят Валентина Марківна повідомила, що на загальних зборах акціонерів присутні 15 акціонерів та 5 уповноважених представників, яким в сукупності належить 43 170 879 простих іменних акцій, що становить 99,8342 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих для визначення кворуму (Протокол реєстраційної комісії №1 від 23.04.2015 р. – додаток № 2).

Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод «Фрегат» визнаються правомочними, так як в них приймають участь акціонери (представники акціонерів), які володіють більш як 50 відсотками голосів. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів наявний. 

 

Для забезпечення підрахунку голосів в процесі проведення чергових загальних зборів представник акціонера ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп» Борисенко Л.Ф. внесла пропозицію обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів, запропонувавши наступний проект рішення:

 

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії              

Федотова Ольга Михайлівна

Член лічильної комісії

Бермас Віра Георгіївна

Член  лічильної комісії

Кузнєцова Наталія Миколаївна

Член  лічильної комісії

Колесніченко Людмила Олександрівна

Член  лічильної комісії

Повод Марина Володимирівна

Член  лічильної комісії

Шевчук Тетяна Олександрівна

Член  лічильної комісії

Нотич Лариса Дмитрівна

Член  лічильної комісії

Кузнєцова Ганна Іванівна

Голова реєстраційної комісії Крят Валентина Марківна повідомила про підсумки голосування щодо обрання голови та членів лічильної комісії (Протокол реєстраційної комісії №2 від 23.04.2015 р. – додаток № 3).

Підсумки голосування:

Прийняли участь у зборах   43 170 879 голосів.

Подано голосів:

«ЗА»

43 170 879, що складає 100 %  від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

«ПРОТИ»

0, що складає 0%   від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

«УТРИМАЛИСЬ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0, що складає 0%   від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

 

Вирішили:

1.      Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії              

Федотова Ольга Михайлівна

Член лічильної комісії

Бермас Віра Георгіївна

Член  лічильної комісії

Кузнєцова Наталія Миколаївна

Член  лічильної комісії

Колесніченко Людмила Олександрівна

Член  лічильної комісії

Повод Марина Володимирівна

Член  лічильної комісії

Шевчук Тетяна Олександрівна

Член  лічильної комісії

Нотич Лариса Дмитрівна

Член  лічильної комісії

Кузнєцова Ганна Іванівна

   2. Для забезпечення проведення чергових загальних зборів акціонерів голова загальних зборів акціонерів Красніков Д.А. вніс пропозицію обрати секретаря зборів, запропонувавши наступний проект  рішення:

 

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

Підсумки голосування:

Прийняли участь у зборах   43 170 879 голосів.

Подано голосів:

«ЗА»

43 170 879, що складає 100 %  від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

«ПРОТИ»

0, що складає 0%   від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

«УТРИМАЛИСЬ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0, що складає 0%   від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

 

Вирішили:

2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

 

Голова Загальних зборів Красніков Дмитро Анатолійович – голова Наглядової Ради ПАТ «Завод «Фрегат» повідомив присутніх, що згідно вимог ст. 37 Закону України “Про акціонерні товариства” порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Завод «Фрегат» затверджений на засіданні Наглядової ради Товариства 24 лютого 2015 року (Протокол Наглядової ради Товариства № 3 - додаток № 4), опублікований 19 березня 2015 року у номері 53(2057) Офіційного видання ДКЦПФР  “Відомості Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку” (додаток № 5), 18 березня 2015 року – у номері 20 (1171) місцевої газети “Вісник Первомайська” (додаток № 6). Крім того, 18 березня 2015р. всім акціонерам були направлені поштовими відправленнями запрошення, які містили в собі порядок денний зборів. У визначений означеним Законом термін (за 20 днів до дати проведення загальних зборів), пропозицій від акціонерів щодо доповнень до порядку денного не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів Красніков Д.А. нагадав присутнім, що відповідно до ст. 38 Закону «Про акціонерні товариства» та  Статуту Товариства кожен акціонер мав право за 20 днів до проведення загальних зборів внести свої пропозиції щодо порядку денного. Жодної пропозиції відносно внесення змін до порядку денного у визначений термін до Товариства не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів Красніков Д.А. запропонував затвердити наступний порядок денний загальних зборів.

1.       Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

2.       Звіт  Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році та його затвердження.

3.       Звіт  Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської    діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

4.       Затвердження  балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства  за 2014 рік.

5.       Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства  за підсумками роботи у 2014 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати  дивідендів.

6.       Затвердження основних напрямків фінансово – господарської діяльності Товариства на 2015- 2016 роки.

7.       Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

8.       Про схвалення значних правочинів Товариства.

Підсумки голосування:

Прийняли участь у зборах   43 170 879 голосів.

Подано голосів:

«ЗА»

43 170 879, що складає 100 %  від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

«ПРОТИ»

0, що складає 0%   від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

«УТРИМАЛИСЬ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛИ»

0, що складає 0%   від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у зборах.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ “Завод “Фрегат”:

 

1.       Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

2.       Звіт  Наглядової ради Товариства про роботу у 2014 році та його затвердження.

3.       Звіт  Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської    діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

4.       Затвердження  балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства  за 2014 рік.

5.       Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства  за підсумками роботи у 2014 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати  дивідендів.

6.       Затвердження основних напрямків фінансово – господарської діяльності Товариства на 2015- 2016 роки.

7.       Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

8.       Про схвалення значних правочинів Товариства.

 

 

 
Также в этом разделе: