27/04/2015 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Публічного Акціонерного Товариства “Завод “ФРЕГАТ” за 2014 рік

27/04/2015 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Публічного  Акціонерного Товариства “Завод “ФРЕГАТ” за 2014 рік

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Публічного  Акціонерного Товариства

“Завод “ФРЕГАТ”

за 2014 рік

Засновникам  та керівництву

ПАТ «Завод «Фрегат»

 

             Ми , Приватне підприємство  Аудиторська фірма «Професіонал»( код за ЄДРПОУ-3092563, місце знаходження:49070, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.1-А,корпус 2,кв.30), провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Завод» Фрегат» (  код за ЄДРПОУ –14312387, місце знаходження :55210 Миколаївська область, м. Первомайськ,вул. Корабельна, будинок 50, зареєстровано Виконавчим  комітетом  Первомайської міської Ради  від 16.09.1994р.  Номер запису в реєстрі 1 524 105 0025 000309) ( далі Товариства),  що  додається ,  який  включає  «Баланс»(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом), «Звіт про власний капітал», що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих  облікових  політик та інші пояснювальні примітки.

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

 

             Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї  фінансової звітності  відповідно  до  Міжнародних стандартів  фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним  для того,щоб забезпечити   складання  фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

 

         Нашою  відповідальністю є висловлення думки  щодо цієї  фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання  відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що  фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 

    Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо  сум і розкриття  інформації у  фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою  висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та  загального подання  фінансової звітності. 

 

     Ми вважаємо, що отримали достатні та прийняті  аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

 

1.      Нас призначили аудиторами Товариства після 31 грудня 2014 р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією  на  кінець року . Нас не задовольнили  альтернативні методи щодо кількості запасів станом на 31.12.2014р. Оскільки залишки запасів на кінець періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів та руху грошових коштів, ми не змогли визначити вплив коригувань на прибуток за звітний рік у звіті про сукупні доходи, та чистий рух грошових потоків від операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів.

2.      Управлінський персонал не змог визначити пенсійні зобов’язання згідно МСБО №26 « Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення» в частині виплат пільгових пенсій по спискам робітників №1,2 станом на 31.12.2014р. Альтернативними процедура ми визначили такі пенсійні зобов’язання ,які слід було б відобразити в балансі станом на 31.12.2014р. в сумі 700,0 тис. грн. Відповідно це впливає на фінансовий результат Товариства . Але це не суттєво та не всеохоплююче.

 

 

Умовно-позитивна думка.

 

       На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова звітність   подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Завод» Фрегат» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився  на зазначену дату, відповідно до  Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

 

 

 

 

Пояснювальний параграф

 

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на примітки про припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.

 

На дату затвердження звітності Публічного Акціонерного Товариства «Завод “Фрегат» функціонує в нестабільному середовищі. Поліпшення економічної ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. Невизначеність політичних, юридичних, податкових i нормативно-законодавчих умов функціонування може вплинути на розмір прибутку Компанії. Але на цю дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід підприємства, стабільність і структуру її операцій із споживачами послуг.

 

Директор (аудитор сертифікат серія А № 004216,

 продовжено  дію до 25 квітня 2019 р.)

 ПП  АФ Професіонал                                                                                      В.Ю. Капустіна

 

 

 31.03.2015р.                                                                                                  

 

Адреса Аудиторської фірми:  м. Дніпропетровськ,вул.

Леніна,будинок1-А,корпус 2,кв.30

 
Также в этом разделе: