19/03/2015 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

19/03/2015 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться

23 квітня 2015 року о 10.00 год.

за адресою:

вул. Корабельна, 50, I поверх, актовий зал,  м. Первомайськ, Миколаївська область

 

Реєстрація учасників Загальних зборів 23 квітня 2015 року з 08-00 до 09-30 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину  19 квітня 2015р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2014 році та його затвердження.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.

4. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2014 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.

6. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015-2016 роки.

7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

8. Про схвалення значних правочинів Товариства.

 

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Корабельна, 50, ПАТ “Завод “Фрегат”.

Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «Завод “Фрегат» (тис.грн.)                                       

Найменування показника

2014  рік

2013 рік

Усього активів

161 790

172 314

Основні засоби (залишкова вартість)

82 899

104 455

Довготривалі фінансові інвестиції

0

0

Запаси

33 731

34 031

Сумарна дебіторська заборгованість

33 741

28267

Грошові кошти та їх еквіваленти

494

819

Нерозподілений прибуток

(4 673)

57 154

Власний капітал

15 611

98 870

Статутний капітал

10 967

10 967

Довгострокові зобов’язання

113 850

56 281

Поточні зобов’язання

32 329

17 163

Чистий прибуток (збиток)

(64 046)

(6 435)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

43 868 200

43 868 200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

477

622

*Данні за 2013 рік скореговані згідно положень П(СБО) № 6 «Виправлення помилок та зміни в фінансових звітах»

Правління.
Также в этом разделе: