11/03/2014 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

11/03/2014 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться

16 квітня 2014 року о 10.00 год.

за адресою:

вул. Корабельна, 30А, м. Первомайськ, Миколаївська область,

будинок культури «Фрегат»,  актовий зал

 

Реєстрація учасників Загальних зборів 16 квітня 2014 року з 08-00 до 09-30 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину  13 квітня 2014р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок денний:

  1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
  2. Звіт  Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році та його затвердження.
  3. Звіт  Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської    діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
  4. Затвердження  балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства  за 2013 рік.
  5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства  за підсумками роботи у 2013 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати  дивідендів.
  6. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.
  7. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. 
  8. Затвердження основних напрямків фінансово – господарської діяльності Товариства на 2014- 2015 роки.
  9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Завод «Фрегат».
  10. Про схвалення значних правочинів Товариства.

 

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Корабельна, 50, ПАТ “Завод “Фрегат”.

Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «Завод “Фрегат» (тис.грн.)                                        

Найменування показника

2013  рік

2012 рік

Усього активів

172 314

264 062

Основні засоби (залишкова вартість)

104 455

162 132

Довготривалі фінансові інвестиції

0

0

Запаси

34 031

43 040

Сумарна дебіторська заборгованість

28 267

48 834

Грошові кошти та їх еквіваленти

819

548

Нерозподілений прибуток

57 154

63 589

Власний капітал

98 870

144 636

Статутний капітал

10 967

10 967

Довгострокові зобов’язання

56 281

65 932

Поточні зобов’язання

17 163

53 494

Чистий прибуток (збиток)

(6 435)

(8 245)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

43 868 200

43 868 200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

622

636

*Данні за 2012 рік скореговані згідно положень П(СБО) № 6 «Виправлення помилок та зміни в фінансових звітах»

Правління.
Также в этом разделе: