12/03/2013 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

12/03/2013 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ”
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться
17 квітня 2013 року о 10.00 год.
за адресою:
вул. Корабельна, 30А, м. Первомайськ, Миколаївська область,
будинок культури «Фрегат»,  актовий зал

Реєстрація учасників Загальних зборів 17 квітня 2013 року з 7-30 до 9-30 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину  14 квітня 2013р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.


Порядок денний:
1.    Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
2.    Звіт  Наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році та його затвердження.
3.    Звіт  Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської    діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
4.    Затвердження  балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства  за 2012 рік.
5.    Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства  за підсумками роботи у 2012 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати  дивідендів.
6.    Затвердження основних напрямків фінансово – господарської діяльності Товариства на 2013- 2014 роки.
7.    Про схвалення значних правочинів Товариства.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Корабельна, 50, ПАТ “Завод “Фрегат”.
Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «Завод “Фрегат» (тис. грн.)

Найменування показника

             2012  рік

         2011  рік   
Усього активів   262 843     252 501
Основні засоби (залишкова вартість)      160 913    162 462
Довготривалі фінансові інвестиції   0    0
Запаси       43 040   46 103
Сумарна дебіторська заборгованість   48 834   34 907
Грошові кошти та їх еквіваленти    548    778
Нерозподілений прибуток    53 465   63 053
Власний капітал    141 411   149 098
Статутний капітал   10 967   10 967
Довгострокові зобов’язання   67 938   70 617
Поточні зобов’язання    52 644   32 335
Чистий прибуток (збиток)   (9 588)   83
Середньорічна кількість акцій (шт.)    43 868 200   43 868 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    --   --
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)   --   --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб   636   715


*Данні за 2011 рік скореговані згідно положень П(СБО) № 6 «Виправлення помилок та зміни в фінансових звітах»


Правління.
Также в этом разделе: