19/08/2014 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

19/08/2014 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Завод "Фрегат"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

05161-5-23-74 05161-4-37-25

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "Завод "Фрегат" 18.08.2014р. Протокол №26.

Посадова особа Тищенко Олександр Валентинович (паспорт: серія ЕА номер 533055 виданий 04.11.1998р. Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області), призначена на посаду Заступник голови правління з економіки та фінансів - Член Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: два місяці. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ПрАТ "Гідросила АПМ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова правління

 

 

 

Стафєєв Олександр Петрович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 
Также в этом разделе: