22/10/2014 Інформація для акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

22/10/2014 Інформація для акціонерів ПАТ

Шановні акціонери!

 

Згідно ст. 40 ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008,  № 514-VI  реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

         Відповідно до п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012,  № 5178-VI власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з 11.10.2014р. не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому пункту10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

За більш детальною інформацією звертайтесь:

юридично-правовий відділ  ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» тел. (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

зберігач - депозитарна установа - ТОВ Корпорація «Сток-Трейд» тел. 0562 32 08 52,  тел/факс  0562 39 22 15

 
Также в этом разделе: