28/07/2015 Інформація щодо відсутності у ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" документів розміщення яких передбачено чинним законодавством

28/07/2015 Інформація щодо відсутності у ПАТ

На виконання вимог Положення  про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року за № 2826 та листа НКЦПФР за вих.. № 09/04-153 від 21.07.2015р. Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» повідомляє, про те, що на сторінці в мережі Інтернет не здійснює розміщення наступної інформації:

*принципи (кодекс) корпоративного управління товариства - у зв’язку з відсутністю  затвердження відповідного кодексу;

* проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства – у зв’язку з тим, що Товариство не здійснює випуск іпотечних сертифікатів;

*перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій – у зв’язку з відсутністю відповідної інформації;

* повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів – у зв’язку, з тим, що зміни не вносились до порядку денного;

* повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії - не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій – у зв’язку з тим, що Товариство не проводилась додатково емісія;

* повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства – у зв’язку з тим, що рішення про припинення Товариства загальними зборами не приймалось;

* повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) – у зв’язку з тим, що рішення про дематеріалізацію цінних паперів Товариства загальними зборами не приймалось;

* звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України "Про іпотечні облігації" та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій – у зв’язку з тим, що Товариство не здійснює випуск іпотечних облігацій.
Также в этом разделе: