14/03/2016 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

14/03/2016 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться

20 квітня 2016 року о 10.00 год.

за адресою:

вул. Корабельна, 50, I поверх, актовий зал,  м. Первомайськ, Миколаївська область

 

Реєстрація учасників Загальних зборів 20 квітня 2016 року з 08-00 до 09-30 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину  17 квітня 2016р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.

2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2015 році та його затвердження.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження.

4. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2015 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.

6. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016-2017 роки.

7. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій  редакції: Положення про загальні збори акціонерів; Положення про Наглядову раду;  Положення про Правління.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

9. Про схвалення значних правочинів Товариства.

 

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Корабельна, 50, ПАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”.

Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

 

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (тис.грн.)  

Найменування показника

2015  рік

2014 рік

Усього активів

352 971

161 790

Основні засоби (залишкова вартість)

102 241

82 899

Довготривалі фінансові інвестиції

0

0

Запаси

198 022

33 731

Сумарна дебіторська заборгованість

26 731

33 741

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 993

494

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(22 950)

(4 673)

Власний капітал

25 873

15 611

Статутний капітал

10 967

10 967

Довгострокові зобов’язання

224 430

113 850

Поточні зобов’язання

102 668

32 329

Чистий прибуток (збиток)

(18 277)

(64 046)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

43 868 200

43 868 200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

482

477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правлiння

 
Также в этом разделе: