21/04/2016 Повідомлення про рішення прийняті на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 20 квітня 2016 року

21/04/2016 Повідомлення про рішення прийняті на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 20 квітня 2016 року

Публічне акціонерне товариство “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

Повідомляє  у спосіб передбачений Статутом  про рішення прийняті на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 20 квітня 2016 року о 10.00 год за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50, I поверх, актовий зал.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» визнані правомочними, так як в них приймали  участь акціонери (представники акціонерів), які володіють більш як 50 відсотками голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів акціонерів був наявний.  Збори відбулись.

Всі питання порядку денного були розглянуті та прийняті наступні рішення:

 

По першому питанню порядку денного:

Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

По другому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  за результатами роботи за 2015 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Затвердити  звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

           Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

По п’ятому  питанню порядку денного:

     У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році його розподіл не здійснювати.

По шостому  питанню порядку денного:

Затвердити стратегію та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016-2017 роки у відповідності з базовими показниками річного бюджету Товариства 2016 -2017 років.

По сьомому  питанню порядку денного:

Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій  редакції:

- Положення про загальні збори акціонерів.

- Положення про Наглядову раду.

- Положення про Правління.

По восьмому  питанню порядку денного:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» шляхом його викладення в новій редакції.

2. Доручити голові Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»  в новій редакції.

 

 По девятому  питанню порядку денного:

 Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися Публічним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 20 квітня 2016 року по 20 квітня 2017 року), а саме:

        1.1. щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), поруки, міни, найму (оренди, суборенди), застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, оформлення банківської гарантії;

        1.2. щодо надання та/або отримання послуг Товариством:  перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньоекономічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 25 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

       1.3. щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та /або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.

       1.4. щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 25 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів  за даними останньої  річної фінансової звітності Товариства.

       1.5. щодо  участі Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснування юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та  виконанням обов’язків засновника та/або участі ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв  та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з  використанням прав  та виконанням обов’язків учасника;

         1.6. щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об’єднаннях або виходу з них.

         2. Уповноважити Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні  умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть  укладатися з Публічним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

         3. Уповноважити голову Правління Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням  правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства), зазначених у підпунктах 1.1-1.6 пункту 1 рішення по питанню № 9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 20.04.2016р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів.

 

З протоколом чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою:

м. Первомайськ, Миколаївської області, вул. Корабельна, 50, ПАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”,

юридично-правовий відділ. Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

 

Правління.

 
Также в этом разделе: