21/04/2016 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

21/04/2016 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Публічного  Акціонерного Товариства

“Завод “ФРЕГАТ”

Станом на 31.12.2015 року

 

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

 

Власнику цінних паперів,

Керівництву

ПАТ «Завод «Фрегат»

 

             Ми , Приватне підприємство  Аудиторська фірма «Професіонал»( код за ЄДРПОУ-30992563, місце знаходження:49070, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.1-А,корпус 2,кв.30, зареєстровано Виконавчим  комітетом  Дніпропетровської  міської Ради  від 25.05.2000р.  номер запису в реєстрі № 1 224 120 0000 002447), провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Завод» Фрегат» (  код за ЄДРПОУ –14312387, місце знаходження :55210 Миколаївська область, м. Первомайськ,вул. Корабельна, будинок 50, зареєстровано Виконавчим  комітетом  Первомайської міської Ради  від 16.09.1994р.  Номер запису в реєстрі 1 524 105 0025 000309) ( далі Товариства),  що  додається ,  який  включає  «Баланс»(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом), «Звіт про власний капітал», що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих  облікових  політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

             Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї  фінансової звітності  відповідно  до  Міжнародних стандартів  фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним  для того,щоб забезпечити   складання  фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні й належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

1.Нас призначили аудиторами Товариства після 31 грудня 2015 р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією  на  кінець року . Нас не задовольнили  альтернативні методи щодо кількості запасів станом на 31.12.2015р. Оскільки залишки запасів на кінець періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів та руху грошових коштів, ми не змогли визначити вплив коригувань на прибуток за звітний рік у звіті про сукупні доходи, та чистий рух грошових потоків від операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів.

 

2. Товариство не скористалося п.63 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 39  «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» в частині нарахування резерву  сумнівних боргів по виставленим претензіям по дебіторської  заборгованості в 2015 році на суму 731,1 тис.грн. в тому числі : по

·         ТОВ «АГРОРЕЗЕРВ УКРАЇНА» ( код за ЕДРПОУ 36420055) - 336 ,9 тис.грн.

·         ПрАТ «Агроком»( код за ЕДРПОУ 31682435) - 284,0 тис.грн.

·         ТОВ «АКМА-Станкоімпорт» (код за ЕДРПОУ 36725970) - 110, 2 тис.грн.

Відповідно інші операційні витрати поточного року збільшилися б  на суму 731,1 тис. грн., чистий збиток збільшився б  на дану суму,а станом на 31.12.2015р.власний капітал Товариства зменшився на цю ж суму .

Умовно-позитивна думка.

       На нашу думку,за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова звітність   подає достовірно , в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Публічного акціонерного товариства « Завод «ФРЕГАТ»» станом на 31 грудня 2015 р., його  фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний параграф

Не змінюючи висновку стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному періоді, а саме на політичну та економічну ситуацію в державі Україна, проведення АТО на території суміжної області, це впливало та може впливати на подальшу діяльність Товариства. Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на господарські операції та фінансовий стан Товариства і не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому.

 

Директор (аудитор сертифікат серія А № 004216,

 продовжено  дію до 25 квітня 2019 р.)

 

 ПП  АФ Професіонал                                                                                           В.Ю. Капустіна

30.03.2016р.                                                                                                  

 

Адреса Аудиторської фірми:  м. Дніпропетровськ,вул.

Леніна,будинок1-А,корпус 2,кв.30
Также в этом разделе: