12/07/2016 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

12/07/2016 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0516131293 0516143725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави

 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 11.07.2016р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 33  від 11.07.2016р.

Посадова особа Акулов Антон Валерійович (паспорт: серія МВ номер 136140 виданий 13.11.2002р.

Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області), призначена на посаду Заступник голови Правління

з якості - Член Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з якості ВТК ПАТ Науково-

виробниче акціонерне товариство "ВНДікомпресормаш".

                                                                        ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Голова Правління                                                                                           Стафєєв О.П.

                                                                   (підпис)                                (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    М.П.

                                                                                                                             11.07.2016

                                                                                                                                 (дата)
Также в этом разделе: