23/09/2016 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

23/09/2016 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                  І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0516131293 0516143725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави

 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято 22.09.2016 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Нагдядової Ради ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 22.09.2016р. Протокол № 41 згідно заяви Стафєєва О.П. за згодою сторін (п.1 ст. 36КЗпП).

Посадова особа Стафєєв Олександр Петрович (паспорт: серія ЕО номер 582690 виданий 14.09.1998 р. Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження з 23 вересня 2016р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00014%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 5 місяців.

 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 22.09.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової Ради від 22.09.2016р. Протокол № 41.

Посадова особа Поздняков Андрій Миколайович (паспорт: серія ВВ номер 594313 виданий 21.10.1998 р. Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області), призначений на посаду Голови Правління з 26 вересня 2016 року терміном на 3 місяці.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: тимчасово.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний  директор ТОВ "Агрекс",  радник Генерального директора Концерну "Військессетменеджмент".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

                                                          ІIІ. Підпис                                                                        1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління                                                                     Стафєєв О.П.

                                                    (підпис)                   (ініціали та прізвище керівника)

                                                      М.П.

                                                                                                  22.09.2016

                                                                                                      (дата)

 
Также в этом разделе: