27/12/2016 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

27/12/2016 Особлива інформація ПАТ

                       Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                                   І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Завод "Фрегат"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0516131293 0516143725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави

 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                                 ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято 23.12.2016р. Припинення повноважень  посадової особи

виконано на підставі рішення Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" від 23.12.2016р. Протокол №57 у

зв’язку зі спливом строку, на який був обраний Поздняков А.М. Посадова особа  Поздняков Андрій

Миколайович (паспорт: серія ВВ № 594313 виданий 21.10.1998р. Пролетарським РВ ДМУ УМВС України

в Донецькій області), яка займала посаду голови Правління припинила повноваження з 23.12 2016р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три місяці.

Рішення про призначення прийнято 23.12.2016р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради від 23.12.2016 р. Протокол

№57. Посадова особа Сливинський Валерій Богданович (паспорт: серія ЕО № 628000 виданий 18.01.1999р. 

Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області), призначений на посаду голови Правління  з

26 грудня 2016 року терміном три місяці. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє

пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу: тимчасово. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

заступник голови Правління з безпеки.

                                                                           ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Голова Правління                                                                             Поздняков Андрій Миколайович

                                                                  (підпис)                             (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    М.П.

                                                                                                                             23.12.2016

                                                                                                                                (дата)

 
Также в этом разделе: