20/01/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

20/01/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про

              іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                                  І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Завод "Фрегат"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0516131293 0516143725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави

 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                                ІІ. Текст повідомлення

ТОВ "Фірма "Дінекс" 28.12.2016р.за договором купівлі-продажу продало прості іменні акції ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", у зв'язку з чим, керуючись п. 3 ст. 53, 57 ЗУ "Про акціонерні товариства" ТОВ "Фірма "Дінекс" припинило повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" без прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі повідомлення № 19/01-01 від 19.01.2017р. Посадова особа ТОВ "Фірма "Дінекс" (ЄДРПОУ 31054554), яка займала посаду Член Наглядової Ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посаді: 3 роки. Рішення про обрання на посаду замість особи, повноваження якої припинено, буде прийнято загальними зборами акціонерів в квітні

2017р.

 

ТОВ "Дніпроінвесттехнології" 28.12.2016р. за договором купівлі-продажу продало прості іменні акції ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ", у зв'язку з чим, керуючись п. 3 ст. 53, 57 ЗУ "Про акціонерні товариства" ТОВ "Дніпроінвесттехнології"припинило повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" без прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ". Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі повідомлення № 19-01-02 від 19.01.2017р. Посадова особа ТОВ "Дніпроінвесттехнології" (ЄДРПОУ 33324013), яка займала посаду Член Наглядової Ради, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 1,0755%.Володіє пакетом акцій емітента 1,0755%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посаді: 3 роки. Рішення про обрання на посаду замість особи, повноваження якої припинено, буде прийнято загальними зборами акціонерів в квітні 2017р.

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Голова Правління                                                                      Сливинський Валерій Богданович

                                                                   (підпис)                                             (ініціали та прізвище керівника)

                                                                    М.П.                                         19.01.2017

                                                                                                                                  (дата)

 
Также в этом разделе: