06/03/2017 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

06/03/2017 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область,                                                                        код ЄДРПОУ 14312387)

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться

12 квітня 2017 року о 10.00 год.

за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал,  м. Первомайськ, Миколаївська область. 

Реєстрація учасників Загальних зборів 12 квітня 2017 року з 08-00 до 09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал,  м. Первомайськ, Миколаївська область.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину  06 квітня 2017 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного : 

Перше питання  проекту порядку денного:

1.            Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.

      Проект рішення:

Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Друге питання проекту порядку денного:

2.            Звіт  Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та його затвердження.

      Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  за результатами роботи за 2016 рік.

Третє питання проекту порядку денного:

3.            Звіт  Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.

      Проект рішення:

Затвердити  звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Четверте питання проекту  порядку денного:

4.            Затвердження  балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства  за 2016 рік.              

      Проект рішення:

            Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

П’яте  питання проекту  порядку денного:

5.            Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства  за підсумками роботи у 2016 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати  дивідендів.

      Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році його розподіл не здійснювати.

 Шосте  питання проекту порядку денного:

6.            Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

      Проект рішення:

Затвердити стратегію та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017-2018 роки у відповідності з базовими показниками річного бюджету Товариства 2017 -2018 років.

Сьоме  питання проекту  порядку денного:

7.            Про прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з Публічного на Приватне.

      Проект рішення:

У  зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип акціонерного товариства з Публічного на Приватне.

Восьме  питання проекту порядку денного:

8. Про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «ФРЕГАТ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

              Проект рішення:

У зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства  змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та затвердити найменування Товариства як Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Дев’яте  питання проекту  порядку денного:

9.      Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

         Проект рішення:

            1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства  «ЗАВОД «ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення в новій редакції.

            2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства  «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»  в новій редакції.

Десяте  питання проекту порядку денного:

         10. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.

Одинадцяте  питання проекту  порядку денного:

            11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. 

Дванадцяте  питання проекту порядку денного:

 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів.

         Проект рішення:

            1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

            2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

            3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

            4. Визначити, що діяльність Голови та членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

Тринадцяте  питання проекту порядку денного:

13. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій  редакції: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.

            Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій  редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів.

- Положення про Наглядову раду.

- Положення про Правління.

- Положення про Ревізійну комісію.

Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:

14. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

         Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним  акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 12 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року), а саме:

        1.1. щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), поруки, міни, найму (оренди, суборенди), застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, оформлення банківської гарантії;

        1.2. щодо надання та/або отримання послуг Товариством:  перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

       1.3. щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.

       1.4. щодо укладення зовнішньо-економічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів  за даними останньої  річної фінансової звітності Товариства.

       1.5. щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та  виконанням обов’язків засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з  використанням прав  та виконанням обов’язків учасника;

         1.6. щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об’єднаннях або виходу з них.

         2. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні  умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть  укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

         3. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням  правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства), зазначених у підпунктах 1.1-1.6 пункту 1 рішення по питанню № 14 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 12.04.2017р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів. 

Інформація додатково розміщується на сайті – www.fregat.mk.ua  

 Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З проектами документів акціонери можуть ознайомитися за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, , вул. Корабельна, 50, каб. № 7, ПАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, пн-пт. з 7.30  до 16.30год. відповідальна особа – голова Правління Сливинський В.Б.  Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (тис.грн.) 

Найменування показника

2016  рік

2015 рік

Усього активів

327 174

352 971

Основні засоби (залишкова вартість)

102 396

102 241

Довготривалі фінансові інвестиції

0

0

Запаси

159 605

198 022

Сумарна дебіторська заборгованість

29 921

26 731

Поточні фінансові інвестиції

29 322

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 481

3 993

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(10837)

(6 182)

Власний капітал

20 128

25 344

Статутний капітал

10 967

10 967

Довгострокові зобов’язання

17 760

224 430

Поточні зобов’язання

289 286

102 668

Чистий прибуток (збиток)

(4 655)

(18 277)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

43 868 200

43 868 200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

508

482
Также в этом разделе: