23/03/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

23/03/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

                                                              І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

05161 31293 05161 43725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави

 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

                                                            ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 22.03.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ

"ЗАВОД "ФРЕГАТ" №20 від 22.03.2017р. Посадова особа Сливинський Валерій Богданович (паспорт: серія

ЕО номер 628000 виданий 18.01.1999 р. Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області), яка

займала посаду Голова Правління, припинила повноваження. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три місяці.

 

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 22.03.2017р.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення засідання Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД

"ФРЕГАТ" Протокол №20 від 22.03.2017р. Посадова особа Купков Андрій Вячеславович (паспорт: серія АЕ

 номер 146783 виданий 02.09.1995р. Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області),

призначена на посаду Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє

пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: три місяці. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора ТОВ "Джорджиан Манганези".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

                                                                        ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

  Голова Правління                                                                            Сливинський Валерій Богданович

 

                                                                    М.П.

                                                                                                                             22.03.2017

            (дата)
Также в этом разделе: