14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

05161-31293 05161-43725

5. Електронна поштова адреса

 kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 12.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів;

 

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним  акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 12 квітня 2017 року по 12 квітня 2018 року), а саме:

        1.1. Правочини, щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), поруки, міни, найму (оренди, суборенди), застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, оформлення банківської гарантії;

        1.2. Правочини, щодо надання та/або отримання послуг Товариством:  перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; 

       1.3. Правочини, щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.

       1.4. Правочини, щодо укладення зовнішньо-економічних контрактів (угод);

       1.5. Правочини, щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та  виконанням обов’язків засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з  використанням прав  та виконанням обов’язків учасника;

         1.6. Правочини, щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об’єднаннях або виходу з них.

        

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 294456600 грн;

Гранична сукупність вартості правочинів:  294456600  грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  327174 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 90 %;

Загальна кількість голосуючих акцій:43242466 ;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:42699086 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:42699086 ;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Купков Андрій Вячеславович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 
Также в этом разделе: