14/04/2017 Особлива інформація ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про зміну типу акціонерного товариства)

14/04/2017 Особлива інформація ПАТ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

05161 31293 05161 43725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення: 12.04.2017;

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів;

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 13.04.2017;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ";

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Купков Андрій Вячеславович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 
Также в этом разделе: