07/04/2017 Аудиторський висновок фінансової звітності ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ за 2016 рік

07/04/2017 Аудиторський висновок фінансової звітності ПАТ

Приватне підприємство Аудиторська фірма «Професіонал»

Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр  аудиторських фірм № 2359 від  26.01. 2001р.     № 98, продовжено  дію­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  дію­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ до 24 вересня 2020 року рішенням  АПУ від 24 вересня 2015р. № 315/3

Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, вул. Леніна 1-А, корпус 2,кв.30

п/р 26008155141 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478

тел (0562) 35-01-51 моб (095)7162768,  (067)6334871

Сайт :audit-prof.com.ua

e-mail: info@audit-prof.com.ua

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Публічного  Акціонерного Товариства

“Завод “ФРЕГАТ”

Станом на 31.12.2016 року

 

Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

 

Власнику цінних паперів,

Керівництву

ПАТ «Завод «Фрегат»

 

             Ми , Приватне підприємство  Аудиторська фірма «Професіонал»( код за ЄДРПОУ-30992563, місце знаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Леніна, буд.1-А,корпус 2,кв.30, зареєстровано Виконавчим  комітетом  Дніпропетровської  міської Ради  від 25.05.2000р.  номер запису в реєстрі № 1 224 120 0000 002447), провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Завод» Фрегат» (  код за ЄДРПОУ –14312387, місце знаходження :55210 Миколаївська область, м. Первомайськ,вул. Корабельна, будинок 50, зареєстровано Виконавчим  комітетом  Первомайської міської Ради  від 16.09.1994р.  Номер запису в реєстрі 1 524 105 0025 000309) ( далі Товариства),  що  додається ,  який  включає  «Баланс»(Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом), «Звіт про власний капітал», що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих  облікових  політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

             Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї  фінансової звітності  відповідно  до  Міжнародних стандартів  фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним  для того,щоб забезпечити   складання  фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні й належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

1.Нас призначили аудиторами Товариства після 31 грудня 2016 р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією  на  кінець року . Нас не задовольнили  альтернативні методи щодо кількості запасів станом на 31.12.2016р. Оскільки залишки запасів на кінець періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів та руху грошових коштів, ми не змогли визначити вплив коригувань на прибуток за звітний рік у звіті про сукупні доходи, та чистий рух грошових потоків від операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів.

 

2. Товариство не скористалося п.11,39 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 37  «Забезпечення, умовні  зобов’язання та умовні активи» в частині нарахування резерву   забезпечення гарантійних зобов’язань, пов’язаних з  гарантійним обслуговуванням реалізованої продукції в сумі 857,0 тис. грн.

Відповідно інші операційні витрати звітного  року збільшилися б  на суму 857,0 тис. грн., чистий збиток збільшився б  на дану суму , а станом на 31.12.2016р.власний капітал Товариства зменшився на цю ж суму .

Умовно-позитивна думка.

       На нашу думку,за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова звітність   подає достовірно , в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Публічного акціонерного товариства « Завод «ФРЕГАТ»» станом на 31 грудня 2016 р., його  фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо  увагу на примітки р. 2.6. »  де враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхідності проведення перерахунку фінансової звітності згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» за 2016 рік. МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим стандартом є питанням судження. Тому керівництво Товариства ґрунтуючись на власному судженні  прийняло рішення не застосовувати процедуру коригування показників, так як вважає, що вплив перерахунку на фінансову звітність буде несуттєвим,  на  що вказують специфічні фактори в економічному середовищі країни.

 

Директор (аудитор сертифікат серія А № 004216,

 продовжено  дію до 25 квітня 2019 р.)

 

 ПП  АФ Професіонал                                                                                           В.Ю. Капустіна

31.03.2017р.                                                                                                  

 

Адреса Аудиторської фірми:  м. Дніпро,вул.

Леніна,будинок1-А,корпус 2,кв.30

 

 

 
Также в этом разделе: