28/12/2017р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Зміна складу посадових осіб)

28/12/2017р.  Особлива інформація ПрАТ

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Миколаївська обл. м. Первомайськ Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0503662826 -

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "ЗАВОД "ФРЕГАТ" 27.12.2017 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" №72 від 27.12.2017р.

Посадова особа Бермас Віра Георгіївна (паспорт: серія ЕР номер 301962 виданий 18.01.2008 р. Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області), затверджена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" з 01 січня 2018 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

 

 

 

Купков Андрій Вячеславович

 

 

(підпис) 

 

(ініціали та прізвище керівника) 

   

 

 

 

27.12.2017

 

 

 

 

(дата) 

Также в этом разделе: