23/02/2018 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

23/02/2018 Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Керуючись частиною 4 статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД «ФРЕГАТ» розміщує наступну інформацію:

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область, код ЄДРПОУ 14312387)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться

27 березня 2018 року о 10.00 год.

за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

 

Реєстрація учасників Загальних зборів 27 березня 2018 року з 08-30 до 09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 21 березня 2018 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного :

Перше питання проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

П’ять працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Голова комісії – Федотова Ольга Михайлівна – начальник бюро планування і статистичної звітності (за згодою);

Члени комісії:

Кузнєцова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);

Шевчук Тетяна Олександрівна – бухгалтер (за згодою);

Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів.

Друге питання проекту порядку денного:

 1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

 

Третє питання проекту порядку денного:

 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). - Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та обраний Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства.

 

Четверте питання проекту порядку денного

 1. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

 

П’яте питання проекту порядку денного:

 1. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 2017 рік.

 

Шосте питання проекту порядку денного:

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

 

Сьоме питання проекту порядку денного:

 1. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

 

Восьме питання проекту порядку денного:

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.

Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства в 2017 році його розподіл не здійснювати.

 

Дев’яте питання проекту порядку денного:

 1. Затвердження основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018-2019 роки.

Проект рішення:

Затвердити стратегію та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018-2019 роки у відповідності з базовими показниками річного бюджету Товариства 2018 -2019 років.

 

Десяте питання проекту порядку денного:

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення в новій редакції.

2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в новій редакції.

 

Одинадцяте питання проекту порядку денного:

11. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.

 

Дванадцяте питання проекту порядку денного:

12. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.

 

Тринадцяте питання проекту порядку денного:

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

4. Визначити, що діяльність Голови та членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі.

 

Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:

14. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції:

- Положення про Загальні збори акціонерів.

- Положення про Наглядову раду.

- Положення про Правління.

 

П’ятнадцяте питання проекту порядку денного:

15. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

15.1. Про поділ комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» володіє на праві власності комплексом нежитлових будівель, які розташовані за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50, на земельній ділянці загальною площею 85,7 га в межах території Первомайського району Миколаївської області.

ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», користується вище вказаною земельною ділянкою на підставі державного акту виданого заводу «Фрегат» Первомайською районною Радою народних депутатів Первомайського району Миколаївської області України для розміщення виробничих об’єктів відповідно до рішення 7 сесії 22 скликання Первомайської ради народних депутатів від 14 липня 1995р.

З метою оформлення земельної документації відповідно до вимог діючого законодавства України, з урахуванням виробничої необхідності та зручності користування будівлями та спорудами, з урахуванням технічних можливостей існуючих комунікацій та інфраструктури ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

вирішили:

 1. Надати дозвіл на розподіл (поділ) в натурі об’єкту нерухомого майна комплексу нежитлових будівель, розташованого по вулиці Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область на 5 (п’ять) самостійних об’єктів нерухомого майна та зареєструвати право власності на ці самостійні об’єкти нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

 2. Припинити існування комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що розташований за адресою: вулиця Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область.

 3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з урахуванням вимог законодавства України та існуючих технічних можливостей, прийняти відповідні рішення щодо визначення конкретних об’єктів нерухомого майна, що будуть входить в кожний самостійний об’єкт нерухомого майна для його самостійного функціонування, виготовлення необхідних документів та реєстрації права власності на самостійні об’єкти нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

 4. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» звернутися до власника землі для прийняття відповідних рішень щодо поділу земельної ділянки загальною площею 85,7 га, яка знаходиться в користуванні ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» на окремі земельні ділянки, на яких розташовані самостійні об’єкти нерухомого майна, які утворилися в результаті поділу комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою: вулиця Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область та виготовлення в установленому порядку відповідної документації з землеустрою.

15.2. Порука ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» перед АБ «УКРГАЗБАНК»:

15.2.1. Повністю ознайомившись з умовами Генерального кредитного договору № 1/18/к від 16.01.2018р. (надалі - Генеральний кредитний договір), копія якого розміщена на стенді в місті проведення зборів за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вулиця Корабельна, 50, надати згоду на вчинення значного правочину - укладання Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року) договору поруки між ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Банк) в якості забезпечення виконання усіх зобов’язань ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40297214) (надалі – Позичальник) за умовами Генерального кредитного договору:

Ліміти:

Генеральний кредитний договір (надалі ГКД) – загальний ліміт в сумі 4 400 000,00 євро, в межах якого укласти:

Невідновлювальну кредитну лінію 1 (надалі - НКЛ 1) - 3 300 000,00 євро;

Невідновлювальну кредитну лінію 2 (надалі - НКЛ 2) - 1 100 000,00 євро.

Строк кредитування:

ГКД – 80 місяців;

НКЛ 1 -72 місяці;

НКЛ 2 – по 29 березня 2024 року.

Цільове використання:

НКЛ 1 - відшкодування витрат на будівництво СЕС - загальною потужністю 4,95 МВт, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11 шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок;

НКЛ 2 - відшкодування витрат на будівництво СЕС - загальною потужністю 1,7 МВт (номінальна потужність 2 МВт (ІІІ черга будівництва)), що буде розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, смт. Воскресенське шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок.

Графіки зменшення лімітів невідновлювальних кредитних ліній зазначені :

 • в Додатковому договорі №1/18/к-1 від 16.01.2018р. до Генерального кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлювальної кредитної лінії;

 • в Додатковому договорі №1/18/к-2 від 16.01.2018р. до Генерального кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлювальної кредитної лінії.

Проценти за користування кредитними коштами:

 • По НКЛ 1 та НКЛ 2 - За строковою заборгованістю (базовий розмір): UIRD12M (євро) + маржа. Для першого року кредитування процентна ставка за строковою заборгованістю 7,0% річних. Процентна ставка, переглядається щорічно. Маржа визначається на день укладення додаткового договору до Генерального кредитного договору як різниця між 7,0% річних та значенням UIRD12M (євро) на попередній банківський день, що передує даті укладання додаткового договору.

 • за простроченою заборгованістю: + 5% річних до процентної ставки за строковою заборгованістю.

 • проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені Генеральним кредитним договором (прострочена заборгованість) сплатити згідно з умовами п. 3.13 Генерального кредитного договору,

 • при настанні умов, передбачених п. 3.7 Генерального кредитного договору сплатити проценти за користування кредитними коштами у розмірі підвищеної процентної ставки, згідно з умовами п. 3.7 Генерального кредитного договору;

Комісії, а також штрафи та пені - у розмірі і випадках, передбачених Генерального кредитним договором та відшкодування Банку всіх збитків, які понесені Банком внаслідок невиконання Позичальником умов Генерального кредитного договору у розмірі і у випадках, передбачених Генеральним кредитним договором.

У разі зміни умов Генерального кредитного договору, зокрема, але не виключно: у разі підвищення розміру процентів за користування кредитними коштами; відстрочення виконання зобов’язання, що призвело до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування кредитними коштами; встановлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки за користування кредитними коштами в сторону збільшення; розширення змісту основного зобов’язання щодо дострокового повернення кредиту та плати за користування ним, Товариство зобов’язується перед Банком відповідати за виконання Позичальником зобов’язань по Генеральному кредитному договору в обсязі, що встановлюється після внесених таких змін.

Товариство надає свою згоду на зміни умов Генерального кредитного договору, які призведуть або можуть призвести до збільшення обсягу його відповідальності, а також підтверджує, що такі зміни не потребують отримання Банком будь-якого додаткового погодження у майбутньому, в тому числі укладення Сторонами за Договором поруки додаткової (-их) угоди/договору (-ів) тощо.

15.2.2. В строк до 30.04.2018 року забезпечити укладання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) з АБ «УКРГАЗБАНК» договору поруки в забезпечення усіх його зобов’язань за Генеральним кредитним  договором, всіма Додатковими договорами до нього, із врахуванням усіх змін, що будуть внесені  до цього Генерального кредитного договору та Додаткових договорів до нього.

Порука, що надається цим рішенням, безумовно розповсюджується на всі без виключення умови Генерального кредитного договору, що укладено між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», в тому числі ті, що не зазначені в цьому пункті, а також на всі зміни та доповнення до зазначеного Генерального кредитного договору та додаткових договорів до нього, що будуть внесені сторонами в майбутньому.

15.2.3. Надати повноваження на укладання та підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) договору поруки з АБ «УКРГАЗБАНК» та всіх необхідних документів, пов’язаних з укладанням цього договору голові Правління Товариства Купкову Андрію Вячеславовичу з наданням права визначення від імені Товариства всіх суттєвих умов та інших умов договору поруки на його власний розсуд, на умовах, що погоджені з Банком. З моменту підписання договору поруки, вважається, що голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» Купков Андрій Вячеславович у повній мірі ознайомився з обсягом зобов'язань та суттєвими умовами кредитування ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», а відтак його дії повністю відповідають інтересам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) та вважаються здійсненими в межах наданих йому цим рішенням повноважень.

15.2.4. Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.2 по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 365 117 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.

15.3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року), а саме:

15.3.1. щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), міни, найму (оренди, суборенди), фінансової поруки, застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, оформлення банківської гарантії на умовах погоджених Наглядовою радою.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.1. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 365 117 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.

15.3.2. щодо надання та/або отримання послуг Товариством: перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.2. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 365 117 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.

15.3.3. щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.3. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 365 117 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.

15.3.4. щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.4. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 365 117 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.

15.3.5. щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов’язків засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов’язків учасника.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.5. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає - 328 605 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 365 117 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності - 90 %.

15.3.6. щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об’єднаннях або виходу з них.

15.4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

15.5. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням угод та правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства), зазначених в рішенні по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 27.03.2018р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів.
Также в этом разделе: