28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

28/03/2018р. Особлива інформація ПрАТ

 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
2. Код за ЄДРПОУ 
14312387
3. Місцезнаходження 
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс 
05161-31293 05161-43725
5. Електронна поштова адреса 
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 
II. Текст повідомлення 
1).Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.03.2018;
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:
1.  Про поділ комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» володіє на праві власності комплексом нежитлових будівель, які розташовані за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50, на земельній ділянці загальною площею 85,7 га в межах території Первомайського району  Миколаївської області.
ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», користується вище вказаною земельною ділянкою на підставі державного акту виданого заводу «Фрегат» Первомайською районною Радою народних депутатів Первомайського району Миколаївської області України для розміщення виробничих об’єктів відповідно до рішення 7 сесії 22 скликання Первомайської ради народних депутатів від 14 липня 1995р. 
 З метою оформлення земельної документації відповідно до вимог діючого законодавства України, з урахуванням виробничої необхідності та зручності користування будівлями та спорудами, з урахуванням технічних можливостей  існуючих комунікацій та інфраструктури  ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 
вирішили:
1. Надати дозвіл на розподіл (поділ) в натурі об’єкту нерухомого майна комплексу нежитлових будівель, розташованого по вулиці Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область на 5 (п’ять) самостійних об’єктів нерухомого майна та зареєструвати право власності на ці  самостійні об’єкти нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
2. Припинити існування комплексу нежитлових будівель ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», що розташований за адресою: вулиця Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область.
3. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з урахуванням вимог законодавства України та існуючих технічних можливостей,  прийняти відповідні рішення щодо визначення конкретних об’єктів нерухомого майна, що будуть входить в кожний самостійний об’єкт нерухомого майна для його самостійного функціонування, виготовлення необхідних документів та реєстрації права власності на самостійні об’єкти нерухомого майна за ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».
4. Уповноважити Наглядову раду ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» звернутися до власника землі для прийняття відповідних рішень щодо поділу земельної ділянки загальною площею 85,7 га, яка знаходиться в користуванні ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» на окремі земельні ділянки, на яких розташовані самостійні об’єкти нерухомого майна, які утворилися в результаті поділу комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою: вулиця Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область та  виготовлення в установленому порядку відповідної документації з землеустрою.
         2. Порука ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» перед АБ «УКРГАЗБАНК»: 
         2.1. Повністю ознайомившись з умовами Генерального кредитного договору № 1/18/к від 16.01.2018р. (надалі - Генеральний кредитний договір), копія якого розміщена на стенді в місті проведення зборів за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вулиця Корабельна, 50, надати згоду на вчинення значного правочину - укладання Приватним  акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») протягом одного року  з дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року) договору поруки між ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та  АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Банк) в якості забезпечення виконання усіх зобов’язань ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 40297214) (надалі – Позичальник) за умовами Генерального кредитного договору:
Ліміти:
Генеральний кредитний договір (надалі ГКД) – загальний ліміт в сумі 4  400  000,00 євро, в межах якого укласти:
Невідновлювальну кредитну лінію 1 (надалі - НКЛ 1) - 3  300 000,00 євро;
Невідновлювальну кредитну лінію 2 (надалі - НКЛ 2) - 1  100 000,00 євро.
Строк кредитування:
ГКД – 80 місяців;
НКЛ 1 -72 місяці;
НКЛ 2 – по 29 березня 2024 року.
Цільове використання:
НКЛ 1 - відшкодування витрат на будівництво СЕС - загальною потужністю 4,95 МВт, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11 шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок;
НКЛ 2 - відшкодування витрат на будівництво СЕС - загальною потужністю 1,7 МВт (номінальна потужність 2 МВт (ІІІ черга будівництва)), що буде розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район, смт. Воскресенське шляхом надання кредитних коштів на поточний рахунок.
Графіки зменшення лімітів невідновлювальних кредитних ліній зазначені :
в Додатковому договорі №1/18/к-1 від 16.01.2018р. до Генерального кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлювальної кредитної лінії;
 в Додатковому договорі №1/18/к-2 від 16.01.2018р. до Генерального кредитного договору №1/18/к від 16.01.2018р. про відкриття не відновлювальної кредитної лінії.
Проценти за користування кредитними коштами:
По НКЛ 1 та НКЛ 2 - За строковою заборгованістю (базовий розмір): UIRD12M (євро) + маржа. Для першого року кредитування процентна ставка за строковою заборгованістю 7,0% річних. Процентна ставка, переглядається щорічно. Маржа визначається на день укладення додаткового договору до Генерального кредитного договору як різниця між 7,0% річних та значенням UIRD12M (євро) на попередній банківський день, що передує даті укладання додаткового договору. 
за простроченою заборгованістю: + 5% річних до процентної ставки за строковою заборгованістю.
проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені Генеральним кредитним договором (прострочена заборгованість) сплатити згідно з умовами п. 3.13 Генерального кредитного договору, 
при настанні умов, передбачених п. 3.7 Генерального кредитного договору сплатити проценти за користування кредитними коштами у розмірі підвищеної процентної ставки, згідно з умовами п. 3.7 Генерального кредитного договору;
Комісії, а також штрафи та пені -  у розмірі і випадках, передбачених Генерального кредитним договором та відшкодування Банку всіх збитків, які понесені Банком внаслідок невиконання Позичальником умов Генерального кредитного договору у розмірі і у випадках, передбачених Генеральним кредитним договором. 
У разі зміни умов Генерального кредитного договору, зокрема, але не виключно: у разі підвищення розміру процентів за користування кредитними коштами; відстрочення виконання зобов’язання, що призвело до збільшення періоду, за який нараховуються проценти за користування кредитними коштами; встановлення (збільшення розміру) неустойки; встановлення нових умов щодо порядку зміни процентної ставки за користування кредитними коштами в сторону збільшення; розширення змісту основного зобов’язання щодо дострокового повернення кредиту та плати за користування ним, Товариство зобов’язується перед Банком відповідати за виконання Позичальником зобов’язань по Генеральному кредитному договору в обсязі, що встановлюється після внесених таких змін. 
Товариство надає свою згоду на зміни умов Генерального кредитного договору, які призведуть або можуть призвести до збільшення обсягу його відповідальності, а також підтверджує, що такі зміни не потребують отримання Банком будь-якого додаткового погодження у майбутньому, в тому числі укладення Сторонами за Договором поруки додаткової (-их) угоди/договору (-ів) тощо.
          2.2. В строк до 30.04.2018 року забезпечити укладання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) з АБ «УКРГАЗБАНК» договору поруки в забезпечення усіх його зобов’язань за Генеральним кредитним   договором, всіма Додатковими договорами до нього, із врахуванням усіх змін, що будуть внесені   до цього Генерального кредитного договору та Додаткових договорів до нього. 
 Порука, що надається цим рішенням, безумовно розповсюджується на всі без виключення умови Генерального кредитного договору, що укладено між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», в тому числі ті, що не зазначені в цьому пункті, а також на всі зміни та доповнення до зазначеного Генерального кредитного договору та додаткових договорів до нього, що будуть внесені сторонами в майбутньому.
          2.3. Надати повноваження на укладання та підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) договору поруки з АБ «УКРГАЗБАНК»  та всіх необхідних документів, пов’язаних з укладанням цього договору голові Правління Товариства Купкову Андрію Вячеславовичу з наданням права визначення від імені Товариства всіх суттєвих умов та інших умов договору поруки на його власний розсуд, на умовах, що погоджені з Банком. З моменту підписання договору поруки, вважається, що голова Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» Купков Андрій Вячеславович у повній мірі ознайомився з обсягом зобов'язань та суттєвими умовами кредитування  ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ», а відтак його дії повністю відповідають інтересам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код ЄДРПОУ 14312387) та вважаються здійсненими в межах наданих йому цим рішенням повноважень.
            2.4. Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.2 по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -   328 605  тис.грн.  
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -     365 117 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
               3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним  акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 27 березня 2018 року по 27 березня 2019 року), а саме:
             3.1. щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбавається Товариством, а саме: купівлі-продажу (в тому числі корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо), поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України),  міни, найму (оренди, суборенди), фінансової поруки, застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, оформлення банківської гарантії на умовах погоджених Наглядовою радою. 
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.1. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -   328 605  тис.грн.  
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -     365 117 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
              3.2. щодо надання та/або отримання послуг Товариством:  перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньо-економічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.2. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -   328 605  тис.грн.  
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -     365 117 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
             3.3. щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.
             3.4. щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів  за даними останньої  річної фінансової звітності Товариства.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.4. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -   328 605  тис.грн.  
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -     365 117 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
             3.5. щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та  виконанням обов’язків засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з  використанням прав  та виконанням обов’язків учасника.
Гранична сукупність вартості правочинів за п. 15.3.5. по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає -   328 605  тис.грн.  
Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -     365 117 тис.грн.  
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності -  90   %.  
             3.6. щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об’єднаннях або виходу з них.
             4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні  умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть  укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ», зазначених  в рішенні  по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від  27.03.2018р.
              5.  Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов'язані з укладенням, оформленням і підписанням  угод та правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства),  зазначених  в рішенні  по питанню № 15 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від  27.03.2018р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів.
Гранична сукупна вартість правочинів: 328605 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 365117 тис. грн;
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 89,99992%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 43  242  466 ;
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 42  699  086 ;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 42  699  086;
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
 
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2.
 
Голова Правління                                                   Купков Андрій Вячеславович    
                                               (підпис)                (ініціали та прізвище керівника)     
                                                                                           28.03.2018р.    
                                                                                           (дата)   
 Также в этом разделе: