Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

07.10.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 253-1053
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління       Тищенко Олександр Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ”
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ,, вул. Корабельна, 50/1
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387
  5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662845 .
  6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , , ,

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку   http://http://www.fregat.mk.ua/   07.10.2022
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

07.10.2022 р. ÓSMA 14312387

Вімості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.10.2022 припинено повноваження Голова Наглядової ради Санін Андрій Олександрович 34316490 0
Зміст інформації:
 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення акціонера ТОВ “Інвестиційно-промислова компанія “Ассетс Менеджмент Груп” від 06 жовтня 2022р. за №06-10/01, та рішення Наглядової ради від 06.10.2022р., Протокол №25.

Посадова особа Санін Андрій Олександрович (ідентифікаційний код юридичної особи 34316490), без рішення загальних зборів Товариства достроково 06 жовтня 2022 року припинила повноваження члена Наглядової ради та голови Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” згідно поданої заяви від 22.09.2022р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:три роки.

Санін А.О. являвся представником акціонера ТОВ “ІПК “АМ Груп” (34316490).

 

 

 

07.10.2022 р. ÓSMA 14312387

         
07.10.2022 припинено повноваження Член Наглядової ради Парусникова Вікторія Борисівна 34316490 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 06.10.2022 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради від 06.10.2022 року, Протокол №25.

Посадова особа Парусникова Вікторія Борисівна (ідентифікаційний код юридичної особи 34316490), яка займала посаду Член Наглядової ради – Секретар Наглядової ради, припинила повноваження Секретаря Наглядової ради з 06.10.2022 р. в зв’язку з її обранням головою Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:три роки.

           
07.10.2022 обрано Голова Наглядової ради Парусникова Вікторія Борисівна 34316490 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 06.10.2022 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради від 06.10.2022р., Протокол №25.

Парусникова Вікторія Борисівна (ідентифікаційний код юридичної особи 34316490) обрана на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”  з 06 жовтня 2022 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: один рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2018 року ТОВ “ІПК “АМ Груп”, заступник Генерального директора з правової роботи.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Парусникова В.Б. являється представником акціонера ТОВ “ІПК “АМ Груп” (34316490).  Незалежним директором голова Наглядової ради не являється.

 

07.10.2022 р. ÓSMA 14312387

         
07.10.2022 обрано Член Наглядової ради Змієнко Валерій Леонідович . 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ ЗАВОД “ФРЕГАТ” 06.10.2022 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради від 06.10.2022р., Протокол №25.

Змієнко Валерій Леонідович  обрано на посаду Секретаря Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” з 06 жовтня 2022 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: один рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2007 року директор Представництва фірми “Дніпросіті Лімітед”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Змієнко В.Л. являється представником акціонера – Компанії “Фрегат Інжиніринг Лімітед/Fregat engneering limited (місцезнаходження: Арх.Макаріу III, 284 ФОРТ, Фортуна Корт Блок В, 2 поверх, п.с. 3105, Лімасол, Кіпр). Незалежним директором секретар Наглядової ради не являється.

           

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.