Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

12.09.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 253-945
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління       Купков Андрій Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “ФРЕГАТ”
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ,, 50/1
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387
  5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662845 .
  6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , , ,

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку   http://www.fregat.mk.ua   12.09.2022
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.09.2022 припинено повноваження Голова Правління Купков Андрій Вячеславович 14312387 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 12.09.2022 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради, Протокол №23 від 12.09.2022р..

Посадова особа Купков Андрій Вячеславович (ідентифікаційний код юридичної особи 14312387), яка займала посаду Голова Правління – член Правління ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, припиняє повноваження з 12.09.2022 року, згідно поданої заяви від 01.09.2022р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: п’ять років.

 

 

         
12.09.2022 Призначено Голова Правління Тищенко Олександр Валентинович 14312387 0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”  12.09.2022 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі  рішення Наглядової ради від 12.09.2022р., Протокол №23.

Посадова особа Тищенко Олександр Валентинович (ідентифікаційний код юридичної особи 14312387) призначена на посаду Голови Правління та членом Правління з 13 вересня 2022 р. до 01 лютого 2023 р. (включно).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: п’ять місяців.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник голови Правління з економіки та фінансів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

           

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.