Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Миколаївська обл., м.Первомайськ вул. Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0516131293 0516143725

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інфПовідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифіормації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією Приватного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 18.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної комісії ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” Протоколом від 18.04.2018р.

Домну Олексій Анатолійович (паспорт: серія АМ номер 763385 виданий 25.01.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2013 р. економіст Дніпровської філії ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Домну О.А. являється представником – Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційно-промислова компанія “Ассетс Менеджмент Груп” (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, буд. 10, код ЄДРПОУ 34316490).

Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією Приватного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 18.04.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної комісії ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” Протоколом від 18.04.2018р.

Головач Наталя Володимирівна (паспорт: серія АЕ номер 362450 виданий 10.09.1996 р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) обрано Секретарем Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2013 р. Головний бухгалтер Дніпровської філії ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Головач Н.В. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10; код ЄДРПОУ: 34316490).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Купков Андрій Вячеславович

   

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

   

 

18.04.2018р.

   

(дата)