Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

14312387

3. Місцезнаходження

55210 Миколаївська область, м. Первомайськ вул. Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0503662826 –

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 24.01.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, Протокол №6 від 24.01.2019р.

Посадова особа Красніков Дмитро Анатолійович (паспорт: серія АК номер 875256 виданий 26.04.2000 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припиняє повноваження достроково з 25 січня 2019 року за власним бажанням відповідно до особистої заяви від 10.01.2019р. та Повідомлення від 10.01.2019р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 міс.

Красніков Д.А. являвся представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційно-промислова компанія “Ассетс Менеджмент Груп”.

Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 24.01.2019 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, Протокол №6 від 24.01.2019р..

Посадова особа Санін Андрій Олександрович (паспорт: серія МК номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), яка займала посаду Член Наглядової ради – заступник Голови Наглядової ради припиняє повноваження достроково з 25 січня 2019 року за власним бажанням відповідно до особистої заяви від 10.01.2019р. та Повідомлення від 10.01.2019р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 міс.

Санін А.О. являвся представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційно-промислова компанія “Ассетс Менеджмент Груп”.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 24.01.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, Протокол №6 від 24.01.2019р.

Санін Андрій Олександрович (паспорт: серія МК номер 018034 виданий 25.07.1995 р. Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області) обрано на посаду Голова Наглядової ради з 26 січня 2019р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки, згідно протоколу Загальних зборів акціонерів №21 від 27.03.2018р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2012 р. ТОВ “ІПК “Ассетс Менеджмент Груп” – Генеральний директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Санін А.О. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційно-промислова компанія “Ассетс Менеджмент Груп” (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вулиця Павла Ніріберга 10, код ЄДРПОУ 34316490). Незалежним директором Голова Наглядової ради не являється.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Купков Андрій Вячеславович

   

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

   

 

24.01.2019р.

   

(дата)