Повідомлення про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство “ЗАВОД “ФРЕГАТ”
2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
050 3662826
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
 Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства “ЗАВОД “ФРЕГАТ”  24.07.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення  Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, Протокол №55 від 24.07.2018р.
Посадова особа Акулов Антон Валерійович (паспорт: серія МВ номер 136140 виданий 13.11.2002 р. Зарічним ВМ СМВ УМВС  України в Сумській області), яка займала посаду заступник голови Правління з якості – Член Правління, припиняє повноваження з 25.07.2018 р.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
Особу на посаду заступника голови Правління з якості не призначено.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова Правління                 Купков Андрій Вячеславович
                        (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
    24.07.2018р
         (дата)