Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

2. Код за ЄДРПОУ

14312387

3. Місцезнаходження

55210 м. Первомайськ, Миколаївська область, вул. Корабельна, 50

4. Міжміський код, телефон та факс

0503662826 –

5. Електронна поштова адреса

kolesnichenko@fregat.mk.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.fregat.mk.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 25.06.2018 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, Протокол №48 від 25.06.2018р.

Купков Андрій Вячеславович (паспорт: серія АЕ номер 146783 виданий 02.09.1995 р. Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області) обрано на посаду Голова Правління та Член Правління ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” з 27 червня 2018р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: один рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник генерального директора ТОВ “Джорджиан Манганези”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова Правління

Купков Андрій Вячеславович

   

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

   

 

25.06.2018р.

   

(дата)