Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

25.09.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 253-2565
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління Купков Андрій Вячеславович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50/1
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387
  5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662826 .
  6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку http://www.fregat.mk.ua 26.09.2019
(адреса сторінки) (дата)

Рішення про обрання прийнято Наглядовою  радою ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 25.09.2019р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання Наглядової  ради ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, Протокол № 49 від  25.09.2019р.

Сусленко Юрія Олександровича обрано на посаду Заступника голови Правління з якості ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” – Членом Правління з 26 вересня 2019 року.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який обрано особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник голови Правління з виробництва ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”.