Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

04.06.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 253-1000
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління       Купков Андрій Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50/1
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387
  5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662826 .
  6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , , ,

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку   http://www.fregat.mk.ua   04.06.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.06.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Гаріст Ірина Євгенівна . 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Товариством ТОВ фірма “Ферронік”  03.06.2020 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі  рішення директора ТОВ фірма “Ферронік”, лист вих. №0306/20-01 від 03.06.2020р.

Посадова особа Гаріст Ірина Євгенівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припиняє  повноваження достроково, в звязку з продажем пакету простих іменних акцій ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” та вибуттям зі складу акціонерів ПрАТ  “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, довіренність від 16.04.2020р. (вих.№16/04/01 від 16.04.2020р.), яка була видана Гаріст І.Є. на строк до 30.04.2023р. для представлення інтересів ТОВ фірма “Ферронік” , код ЄДРПОУ 33475122 в якості акціонера ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” є відкликаною з 03.06.2020р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.

Гаріст І.Є. являлась представником акціонера – ТОВ фірма “Ферронік”