Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

253-855

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Купков Андрій Вячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Корабельна, 50/1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387

5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662826 –

6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , , ,

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.fregat.mk.ua

27.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

27.04.2021

припинено повноваження

Голова Наглядової ради Санін Андрій Олександрович

.

0

Зміст інформації
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Посадова особа Санін Андрій Олександрович, який займав посаду Голова Наглядової ради, припинив повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.

Санін А.О. являвся представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційно-промислова компанія “Ассетс Менеджмент Груп”. 

27.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради Парусникова Вікторія Борисівна

.

0

Зміст інформації
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Посадова особа Парусникова Вікторія Борисівна , яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.

Парусникова В.Б. являлась представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційно-промислова компанія “Ассетс Менеджмент Груп”. 

27.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради Херувімов Артур Володимирович

.

0

Зміст інформації
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Посадова особа Херувімов Артур Володимирович , який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.

Херувімов А.В. являвся представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп». 

27.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради Змієнко Валерій Леонідович

.

0

Зміст інформації
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Посадова особа Змієнко Валерій Леонідович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.

Змієнко В.Л. являвся представником акціонера – Компанії “Фрегат Інжиніринг Лімітед”/Fregat engineering limited; 

27.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради Гарист Ірина Євгенівна

.

0

Зміст інформації
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Посадова особа Гарист Ірина Євгенівна , яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:один рік.

Гарист І.Є. являлась представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Ферронік». 

27.04.2021

обрано

Член Наглядової ради Санін Андрій Олександрович

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Саніна Андрія Олександровича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу:три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 27.09.2012р. генеральний директор ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Санін А.О. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; (49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Член Наглядової ради не являється. 

27.04.2021

обрано

Член Наглядової ради Парусникова Вікторія Борисівна

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Парусникову Вікторію Борисівну обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 14.09.2007р. «Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед», директор. З 02.01.2018р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», заступник Генерального директора з правової роботи.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Парусникова В.Б. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; (49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Член Наглядової ради не являється. 

27.04.2021

обрано

Член Наглядової ради Херувімов Артур Володимирович

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Херувімова Артура Володимировича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2015р. – 2018р. Державний Концерн «УкрОборонПром» заступник генерального директора з розвитку; з 2019 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», заступник генерального директора з розвитку;

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Херувімов А.В. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; (49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Член Наглядової ради не являється. 

27.04.2021

обрано

Член Наглядової ради Змієнко Валерій Леонідович

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Змієнко Валерія Леонідовича обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 21.11.2007р. директор Представництва фірми «Дніпросіті Лімітед».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Змієнко В.Л. являється представником акціонера – Компанії “Фрегат Інжиніринг Лімітед”/Fregat engineering limited (місцезнаходження: Арх. Макаріу III, 284 ФОРТ, Фортуна Корт Блок В, 2 поверх, п.с. 3105, Лімасол, Кіпр). Незалежним директором Член Наглядової ради не являється. 

27.04.2021

обрано

Член Наглядової ради Гарист Ірина Євгенівна

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ” 27.04.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №24 від 27.04.2021р.

Гарист Ірину Євгенівну обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 11.04.2006р. головний бухгалтер ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Гарист І.Є. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; (49000, м. Дніпро, вулиця Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Член Наглядової ради не являється. 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.