ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(місцезнаходження: вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область,

код ЄДРПОУ 14312387)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

Збори відбудуться

18 квітня 2019 року о 10.00 год.

за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ,

Миколаївська область.

Реєстрація учасників Загальних зборів 18 квітня 2019 року з 08-30 до 09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 14 квітня 2019 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного :

Перше питання проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

П’ять працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Голова комісії – Федотова Ольга Михайлівна – начальник бюро планування і статистичної звітності (за згодою);

Члени комісії:

 1. Кузнєцова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

 2. Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);

 3. Шевчук Тетяна Олександрівна – бухгалтер (за згодою);

 4. Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів.

 

Друге питання проекту порядку денного:

 1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

  (місцезнаходження: вул. Корабельна, 50, м. Первомайськ, Миколаївська область,

  код ЄДРПОУ 14312387)

  повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

  Збори відбудуться

  18 квітня 2019 року о 10.00 год.

  за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ,

  Миколаївська область.

  Реєстрація учасників Загальних зборів 18 квітня 2019 року з 08-30 до 09-30 год. за адресою: вул. Корабельна, 50, I поверх, каб. № 6 актовий зал, м. Первомайськ, Миколаївська область.

  Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 14 квітня 2019 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного :

  Перше питання проекту порядку денного:

 2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

П’ять працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Голова комісії – Федотова Ольга Михайлівна – начальник бюро планування і статистичної звітності (за згодою);

Члени комісії:

 1. Кузнєцова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

 2. Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);

 3. Шевчук Тетяна Олександрівна – бухгалтер (за згодою);

 4. Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів.

 

Друге питання проекту порядку денного:

 1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

 

Третє питання проекту порядку денного:

 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства України. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

– Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

– Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами не допускаються на Загальні збори акціонерів (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) допускається. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та обраний Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Четверте питання проекту порядку денного

 1. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

П’яте питання проекту порядку денного:

 1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 

Шосте питання проекту порядку денного:

 1. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу у 2018 році та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 2018 рік.

Сьоме питання проекту порядку денного:

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 

Восьме питання проекту порядку денного:

 1. Затвердження балансу, консолідованої річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити баланс, консолідовану річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

 

Дев’яте питання проекту порядку денного:

9. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Десяте питання проекту порядку денного:

10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну та порядку виплати дивідендів.

Проект рішення:

Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році не здійснювати, грошові кошти направити на розвиток виробництва.

 

Одинадцяте питання проекту порядку денного:

11.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства у 2018 році, задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії затвердити такі заходи, а саме – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

 

Дванадцяте питання проекту порядку денного:

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення в новій редакції.

2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в новій редакції.

Тринадцяте питання проекту порядку денного:

13. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради.

 

Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів. Затвердження умов оплати винагороди членам Наглядової ради та кошторису.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

3. Затвердити умови оплати винагороди членам Наглядової ради та кошторису.

 

 

П’ятнадцяте питання проекту порядку денного:

15. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції:

– Положення про Наглядову раду.

– Положення про Правління.

 

 

Шістнадцяте питання проекту порядку денного:

16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

16.1. Про надання згоди на укладення ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» договору поруки із АТ «АЛЬФА-БАНК».

Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину – укладення Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів (з 18 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року) договору поруки між ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – «БАНК») у відповідності з яким Товариство поручиться перед БАНКОМ за виконання ТОВ “САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2”, код ЄДРПОУ – 42032804 (надалі – «Боржник») у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого БАНК відкриє Боржнику невідновлювану кредитну лінію в іноземній валюті (в Евро) на наступних умовах:

– ліміт кредитної лінії – не більше 3 430 000,00 (три мільйони чотириста тридцять тисяч) євро, та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у договорі про відкриття кредитної лінії;

– строк дії кредитної лінії – до 30.12.2022 року;

– надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

– сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 13% (тринадцять відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів. Встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії. Дана згода Товариства є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити голову Правління Товариства Купкова Андрія Вячеславовича або уповноважену ним особу за довіреністю визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом, та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

16.1.1. Гранична сукупність вартості правочинів за п. 16.1 по питанню № 16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – – 367 925 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 408 806 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

16.2. Схвалити правочин, який укладений Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з продажу комплексу нежитлових будівель за реєстраційним номером об’єкту нерухомого майна 1669235348104, розташованого по вулиці Корабельна №50/3 в м. Первомайську Миколаївської області.

16.3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (надалі «Товариство») за відповідними рішеннями Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» протягом одного року – з дати проведення цих загальних зборів (з 18 квітня 2019 року по 18 квітня 2020 року), а саме:

16.3.1. Щодо майна, яке належить на праві власності Товариству та/або придбавається Товариством, а саме:

– купівлі-продажу корпоративних прав: акцій, часток, паїв тощо;

– купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна (в тому числі комплексів нежитлових будівель за реєстраційними номерами об’єктів нерухомого майна 1670303448104, 1673587348104, 1237581548104 розташованих по вулиці Корабельна № 50/2 та №50/4, Миколаївській № 2 у м. Первомайську Миколаївської області; );

– поставки, позики (в тому числі у нерезидентів України), міни, найму (оренди, суборенди), фінансової поруки, застави, іпотеки рухомого та нерухомого майна, позички, підряду (в т.ч. будівельного підряду), укладення кредитних договорів з різними банками, розташованими в Україні та оформлення банківської гарантії.

Надати згоду та повноваження Наглядовій раді попередньо погоджувати істотні умови правочинів на свій розсуд (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та надавати повноваження на підписання правочинів, додаткових угод та/або додаткових договорів на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 16.3.1. по питанню № 16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 367 925 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 408 806 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

16.3.2. Щодо надання та/або отримання послуг Товариством: перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, банківського вкладу, комерційної концесії та зовнішньоекономічної діяльності, науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 16.3.2. по питанню № 16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 367 925 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 408 806 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

16.3.3. Щодо отримання та/або розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності та в постійному користуванні Товариства та/або укладення Товариством договорів купівлі-продажу та/або оренди землі.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 16.3.3. по питанню № 16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 367 925 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 408 806 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

16.3.4. Щодо укладення зовнішньоекономічних контрактів (угод), якщо сума, що є предметом цього правочину перевищує 10 відсотків, але не перевищує 90 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 16.3.4. по питанню № 16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – 367 925 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 408 806 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

16.3.5. Щодо участі Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в заснуванні юридичних осіб та передання майна в статутний капітал цих юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов’язків засновника та/або участі ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (придбання акцій, часток паїв та інше) в інших юридичних особах в Україні та за її межами з використанням прав та виконанням обов’язків учасника.

Гранична сукупність вартості правочинів за п. 16.3.5. по питанню № 16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів складає – – 367 925 тис.грн.

Вартість активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 408 806 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» за даними останньої річної фінансової звітності – 90 %.

16.3.6. Щодо участі у промислово-фінансових групах, корпораціях та інших об’єднаннях або виходу з них.

16.4. Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» погоджувати істотні умови договорів (в тому числі додаткових угод та/або додаткових договорів), які будуть укладатися з Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

16.5. Уповноважити голову Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та/або уповноважену особу за довіреністю представляти інтереси ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» і здійснювати загальне керівництво, ведення переговорів і інші дії, пов’язані з укладенням, оформленням і підписанням угод та правочинів (на умовах погоджених з Наглядовою радою Товариства), зазначених в рішенні по питанню № 16 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 18.04.2019 р., додаткових угод, специфікацій, та/або додаткових договорів до них, різних пропозицій, заяв та заявок; заповнювати, підписувати (завіряти), подавати і отримувати будь-які пропозиції, заяви, заявки, документи і копії документів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих Загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: – www.fregat.mk.ua

Загальна кількість акцій згідно реєстру акціонерів складеного станом на 25 лютого 2019 року – 43 868 200

Загальна кількість голосуючих акцій згідно реєстру акціонерів складеного станом на 25 лютого 2019 року – 43 242 466

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та Довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, , вул. Корабельна, 50, каб. № 7, ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”, Відповідальна особа – голова Правління Купков А.В. Телефони для довідок: (05161) 3-12-93; факс (05161) 4-37-25, 0503662826.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

408806

365117

Основні засоби (за залишковою вартістю)

94287

94479

Запаси

156271

135791

Сумарна дебіторська заборгованість

63552

49515

Гроші та їх еквіваленти

2946

3937

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1116

-12564

Власний капітал

29683

15401

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10967

10967

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

4076

9436

Поточні зобов’язання і забезпечення

375047

340280

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

12680

-3139

Середньорічна кількість акцій (шт.)

43868200

43868200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,29

-0,07

 

Наглядова рада ПрАТ “ЗАВОД “ФРЕГАТ”

(рішення від 11.03.2019р. Протокол №15)

 1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

 

Третє питання проекту порядку денного:

 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.