ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

(ідентифікаційний код 14312387, місцезнаходження: вул. Корабельна, 50/1, м. Первомайськ, Миколаївська область,55210 (далі – Товариство)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

(далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно за скороченою процедурою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок). Загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 Порядку.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 14 березня 2024 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці  https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 04 березня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 11 березня 2024 року (станом на 23 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Перше питання проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Трьох працівників ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Голова комісії –Кузнєцова Наталія Миколаївна – бухгалтер 2 категорії (за згодою);

Члени комісії:

  1. Колесніченко Людмила Олександрівна – інженер з підготовки кадрів (за згодою);

  2. Нотич Лариса Дмитрівна – бухгалтер профспілкового комітету (за згодою).

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або не прийняття рішень з попереднього питання, включеного до проекту порядку денного.

Друге питання проекту порядку денного:

  1. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Борисенко Ларису Федорівну – представника акціонера – ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попереднього питання проекту порядку денного.

Третє питання проекту порядку денного:

  1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» шляхом його викладення в новій редакції.

2. Доручити голові Правління Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД «ФРЕГАТ» підписати Статут ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Четверте питання проекту порядку денного:

  1. Про внесення змін та доповнень у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення у внутрішні положення Товариства шляхом їх викладення та затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

П’яте питання проекту порядку денного:

  1. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» – Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» (код ЄДРПОУ-21613474, юридична адреса: пр-т Науки, буд. 50, м. Київ), номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 0295

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Шосте питання проекту порядку денного:

  1. Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.

Проект рішення:

Затвердити умови договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності з ПП «Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» та уповноважити голову Правління Товариства або особу, що виконує  його обов’язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням голови Правління Товариства на його підписання.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання п’ятого проекту порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://fregat.mk.ua/dlya-akczioneriv.

Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів та/або направити пропозиції дот порядку денного загальних зборів та проектів рішень електронною поштою на адресу  mail@fregat.mk.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електрону адресу зазначену в цьому повідомленні mail@fregat.mk.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (mail@fregat.mk.ua).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку зі змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Інформація про особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління Тищенко Олександр Валентинович, телефон +380 (50) 366-27-75.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:

– ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електрону пошту, вказану в повідомленні;

– отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів;

– реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;

– видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам;

– призначити свого представника постійно або на певний строк;

– відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на позачергових загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (mail@fregat.mk.ua.).

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає позачергові збори акціонерів Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку.

Порядок участі та голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю

Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов’язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 11 березня 2024 року (станом на 23 годину).

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування). Дата та час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 14 березня 2024 року о 09 год. 00 хвилин. Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 14 березня 2024 року о 18 год. 00 хвилин. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування.

Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 09-00 14 березня 2024 року та завершується о 18-00 14 березня 2024 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов’язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування “за” по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (mail@fregat.mk.ua.) протягом двох робочих днів з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів.

Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Наглядова Рада ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

Додаткові документи та інформація:

Повідомлення про скликання позачергових зборів 2024

Перелік документів, що має надати акціонер

Проекти рішень з проекту порядку денного

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій