Особлива інформація / Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:
Правочини 150420