Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

 

31.08.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 253-922
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління       Купков А.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Корабельна,50/1
  4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387
  5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662826 .
  6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua
  7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , , ,

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку   http://www.fregat.mk.ua   31.08.2022
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.08.2022 припинено повноваження Член Наглядової ради Гаріст Ірина Євгенівна 34316490 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером ТОВ «ІПК «АМ Груп»  31.08.2022 р., договір від 01.05.2021р. з членом Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» припинено з 01.09.2022р. з ініціативи Гаріст І.Є.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі листа від 31 серпня 2022р за №31-08/01.

Посадової особи Гаріст Ірини Євгенівни (ідентифікаційний код юридичної особи 34316490), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинено повноваження з 01 вересня 2022 року..

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 4 міс.

На посаду члена Наглядової ради, замість представника акціонера ТОВ «ІПК «АМ Груп» Гаріст І.Є., особу не обрано.

           

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.