Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

12.05.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

253-1033

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Купков Андрій Вячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ,, вул. Корабельна, 50/1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387

5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662826 .

6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , , ,

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.fregat.mk.ua

13.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

12.05.2021

обрано

Голова Наглядової ради Санін Андрій Олександрович

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 12.05.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради, Протокол №23 від 12.05.2021р.

Саніна Андрія Олександровича обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 27.09.2012р. Генеральний директор ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Груп».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Санін А.О. являється представником акціонера — Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 10, код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Голова Наглядової ради не являється. 

12.05.2021

обрано

Член Наглядової ради Херувімов Артур Володимирович

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ ЗАВОД «ФРЕГАТ» 12.05.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради, Протокол №23 від 12.05.2021р.

Херувімова Артура Володимировича обрано на посаду Заступника голови Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2015р. – 2018р. Державний Концерн «УкрОборонПром» заступник генерального директора з розвитку; з 2019 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», заступник генерального директора з розвитку.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Херувімов А.В. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Заступник голови Наглядової ради не являється.  

12.05.2021

обрано

Член Наглядової ради Парусникова Вікторія Борисівна

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 12.05.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради, Протокол №23 від 12.05.2021р..

Парусникову Вікторію Борисівну обрано на посаду Секретаря Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 14.09.2007р. «Ей Ем Джі Волдвайд Інвестментс Лімітед», директор. З 02.01.2018р. ТОВ «ІПК «Ассетс Менеджмент Групп», заступник Генерального директора з правової роботи.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Парусникова В.Б. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Секретар Наглядової ради не являється.  

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.