Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

12.05.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

253-1034

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

Купков Андрій Вячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м. Первомайськ,, вул. Корабельна, 50/1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387

5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662826 .

6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , , ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , , ,

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.fregat.mk.ua

13.05.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

12.05.2021

обрано

Голова Ревізійної комісії Домну Олексій Анатолійович

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 12.05.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної комісії, Протокол б/н від 12.05.2021р.

Домну Олексія Анатолійовича обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу:три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 07.02.2013р. Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», економіст, з 01.01.2017р. начальник фінансово-економічного управління , Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» , з 18.06.2018р- директор Дніпровської філії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Домну О.А. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Голова Ревізійної комісії не являється.  

12.05.2021

обрано

Член Ревізійної комісії Головач Наталя Володимирівна

.

0

Зміст інформації
Рішення про обрання прийнято Ревізійною комісією ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 12.05.2021 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Ревізійної комісії, Протокол б/н від 12.05.2021р.

Головач Наталю Володимирівну обрано на посаду Секретаря Ревізійної комісії ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: три роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 07.02.2013р. Дніпропетровська філія ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ», головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Головач Н.В. являється представником акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп»; (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10; код ЄДРПОУ: 34316490). Незалежним директором Секретар Ревізійної комісії не являється.  

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.