Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

18.10.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 253-2858

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правілння

Купков Андрій Вячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 55210, Миколаївська, м.Первомайськ, вул. Корабельна, 50/1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312387

5. Міжміський код та телефон, факс: 0503662826 .

6. Адреса електронної пошти: kolesnichenko@fregat.mk.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http:// www.fregat.mk.ua

18.10.2019

(адреса сторінки)

(дата)

 

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» 18.10.2019 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» , Протокол №52 від 18.10.2019р.

Уштан Анастасію Віталіївну призначено заступником голови Правління з правової роботи ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» та обрано Членом Правління ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» з 18 жовтня 2019 року.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: постійно.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник юридично-правового відділу ПрАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.